Заснемане

Геодезическо заснемане на урегулирани поземлени имоти (УПИ) за проект за вертикално планиране (ВП), за проектиране на ПУП, на линейни обекти, на релефа на терена, на подземни проводи и съоръжения, на сгради с прилежащите им външни връзки за нанасяне в кадастралната карта за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, на фасадите на сгради, на оси и достигнати нива на строежи, на фундамент и кота цокъл, на изкопи за изчисляване на обеми, на кариери и др.