Проектиране

Вертикално планиране на улична мрежа, кръстовища, вътрешноквартални пространства, нивелетни проекти, проектиране на геодезически опорни мрежи, проектиране на пътища и улици, проектиране на транспортни схеми и организация на движението, вертикална планировка и трасировъчен план на строителни обекти, проект – картограма на земните маси. Разработване на нов Подробен Устройствен План (ПУП) регулация и застрояване, мотивирано предложение за допускане на процедура за изработване на подробен устройствен план (ПУП), изработване на частично изменение на ПУП (план за регулация и застрояване – ПРЗ, или план за застрояване – ПЗ), Скица – проект за делба, разделяне или съединяване на недвижими имоти по Закона за кадастъра и имотния регистър, Скица – проект за попълване на имоти, сгради и съоръжения.