Трасиране

Трасиране на имотни граници по кадастрален или регулационен план, на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия и ниво). Трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради, определяне на строителна линия и достигнати нива, определяне на кота ± 0.00. Трасиране на улична регулация, на вътрешноквартални пространства. Геодезически дейности през целия процес на проучване и проектиране, пълно геодезическо обезпечаване по време на строителството. Трасиране на подземни и надземни проводи, следене на изкопни и насипни работи при строителство на линейни обекти. Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, трасировъчни проекти, трасировъчен план на сградите и съоръженията.