Десплан

Проектиране

Вертикално планиране
Вертикално планиране на улична мрежа, кръстовища, вътрешноквартални пространства,

нивелетни проекти, проектиране на геодезически опорни мрежи, проектиране на пътища и улици за ново строителство, реконструкция и рехабилитация, проектиране на транспортни схеми и организация на движението, консултантски услуги, отнасящи се до пътища, тяхното изграждане и поддръжка, вертикална планировка и трасировъчен план на строителни обекти, проект – картограма на земните маси, изработване на нивелетен проект за улица при одобрен регулационен план и трасирани осови точки.

Подробен устройствен план
Разработване на нов Подробен Устройствен План (ПУП) регулация и застрояване,

мотивирано предложение за допускане на процедура за изработване на подробен устройствен план (ПУП), изработване на частично изменение на ПУП (план за регулация и застрояване – ПРЗ, или план за застрояване – ПЗ), Скица – проект за делба, разделяне или съединяване на недвижими имоти по Закона за кадастъра и имотния регистър, Скица – проект за попълване на имоти, сгради и съоръжения, Създаване на топографска и кадастрална основа на територията, в която ще се проектира.

Десплан

Услуги

кадастър

Изработване на кадастрални планове и карти, на специализирани кадастрални карти.

корекции

Дигитализиране на картни материали, отстраняване на фактически грешки в кадастрален или регулационен план.

екзекутиви

Екзекутиви на площни и линейни обекти, определяне на обеми и земни маси, определяне на площи, определяне на дължини и посоки.

анализ

Анализ на резултатите от измервания, оптимизация на опорни мрежи, изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи.

трансформация

Трансформация на координати, планове и карти в различните координатни системи, ползвани през годините в страната.

деформации

Изследване на деформации на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.

Десплан

имоти

Трасиране на имотни граници по кадастрален или регулационен план, на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия и ниво).

сгради

Трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради, определяне на строителна линия и достигнати нива, определяне на кота ± 0.00.

регулация

Трасиране на улична регулация, на вътрешноквартални пространства, на точки от опорната геодезическа мрежа и осовата мрежа.

строителство

Геодезически дейности през целия процес на проучване и проектиране, пълно геодезическо обезпечаване по време на строителството.

линейни обекти

Трасиране на подземни и надземни проводи, корекции на реки, следене на изкопни и насипни работи при строителство на линейни обекти.

проекти

Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, трасировъчни проекти, трасировъчен план на сградите и съоръженията.

Десплан

Геодезическо заснемане на урегулирани поземлени имоти (УПИ)

за проект за вертикално планиране (ВП), за проектиране на подробен устройствен план и др.

На линейни обекти, на релефа на терена, на подземни проводи и съоръжения, на сгради

с прилежащите им външни връзки за нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР,

на фасадите на сгради, на оси и достигнати нива на строежи,

на фундамент и кота цокъл, приложение към акт №3, на изкопи за обеми и изчисляване на обеми, на мини и кариери, на дървесни видове за оценка.

Десплан

Друга информация

Нашите водещи специалисти са правоспособни лица съгласно Закона за Кадастъра и Имотния Регистър.Инженерите на "Десплан" ООД членуват в КИИП и КИГ и притежават пълна проектантска правоспособност, както и застрахователни полици за дейността си.

Адрес

Десплан ООД - гр. Пловдив
пл. Съединение 3, ет. 4, офис 421

Телефони

032620595офис
0895410261инж. Светлана Карналова
0896802352инж. Елисавета Никова
0876989184Деян Гавраилов
desplan@abv.bg E-mail: