Начало

„Десплан“ ООД е лицензирана геодезическа фирма, занимаваща се с кадастър, регулации, проектиране, заснемане, трасиране и екзекутиви. Нашите водещи специалисти са правоспособни лица съгласно Закона за Кадастъра и Имотния Регистър. Инженерите на „Десплан“ ООД членуват в КИИП и КИГ и притежават пълна проектантска правоспособност, както и застрахователни полици за дейността си.

Ние сме Администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни и съхраняваме цялата информация за вас съобразно всички изисквания на закона.